Slider 2
No  Số liệu tài chính Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Tổng tài sản 38.014.579.772 38.819.861.835 39.536.590.633
2 Tài sản ngắn hạn 36.212.916.908 26.195.583.491 26.060.382.246
3 Tổng doanh Thu 36.589.034.526 45.468.595.611 38.237.239.216
4 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.157.734.815 2.593.402.058 2.371.952.503

 

 Bài viết khác

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625
TÀI CHÍNH - cienco625
lên đầu trang