Slider 2
No  Số liệu tài chính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tổng tài sản 30.694.322.313 28.674.740.269 31.699.348.680
2 Tài sản ngắn hạn 28.173.087.135 25.849.214.349 29.649.136.733
3 Tổng doanh Thu 33.048.726.158 40.632.097.498 36.616790.347
4 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.997.413.658 2.201.407.281 2.041.613.860

 

 Bài viết khác

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625
TÀI CHÍNH - cienco625
lên đầu trang