Slider 2
No  Số liệu tài chính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Tổng tài sản 28.674.740.269 31.699.348.680 38.014.579.772
2 Tài sản ngắn hạn 25.849.214.349 29.649.136.733 36.212.916.908
3 Tổng doanh Thu 40.632.097.498 36.616790.347 36.589.034.526
4 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.201.407.281 2.041.613.860 2.157.734.815

 

 Bài viết khác

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625
TÀI CHÍNH - cienco625
lên đầu trang