Slider 2
No  Số liệu tài chính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Tổng tài sản 31.699.348.680 38.014.579.772 38.819.861.835
2 Tài sản ngắn hạn 29.649.136.733 36.212.916.908 26.195.583.491
3 Tổng doanh Thu 36.616790.347 36.589.034.526 45.468.595.611
4 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.041.613.860 2.157.734.815 2.593.402.058

 

 Bài viết khác

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625

TÀI CHÍNH - cienco625
TÀI CHÍNH - cienco625
lên đầu trang