Slider 2

                                              Tổ chức và nhân sự

 
 

TT

Danh Mục

Số Lượng

Số năm công tác

Từ 
1 - 5năm

Từ 
6 - 10năm

Từ 
11 - 15năm

Trên
15năm

 I

Tiến sĩ , Thạc sĩ

2

 

1

1

 

 II

Kỹ sư

94

35

28

16

15

III

Cử nhân

13

4

2

 

7

IV

Cao đẳng, Trung cấp các ngành

15

2

10

 

3

V

Công nhân kỹ thuật

16

1

2

3

10Bài viết khác

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - cienco625

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - cienco625

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - cienco625

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - cienco625

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - cienco625
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - cienco625
lên đầu trang