Slider 2

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình 625 (Công ty 625) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016

- Thời gian: 8h ngày 28 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: Tại Hội Trường Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình 625. Số 24 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/05/2016. Cổ đông không đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác, việc ủy quyền phải lập theo mẫu của Công ty 625, (đính kèm mẫu ủy quyền).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 
1- Thông qua báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016 của HĐQT.
2 - Thông qua báo cáo phương hướng SXKD năm 2016 của Giám đốc.
3 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
4 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và chỉ định kiểm toán năm 2016.
5 – Tờ trình thay đổi điều lệ
6 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
Để cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được tốt, Ban tổ chức đại hội đề nghị quý cổ đông đăng ký dự đại hội trước ngày: 22/05/2016. Đăng ký trực tiếp tại phòng tổ chức hành chính hoặc điện thoại số: 3 8439 881, số Fax: 3 84688 460 phòng Tổ chức hành chính.
Cổ đông đến dự họp xin vui lòng đến đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
Trân trọng kính mời

TM. Hội Đồng Quản Trị


 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - cienco625

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - cienco625

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - cienco625

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - cienco625

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - cienco625
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - cienco625
lên đầu trang